กองบริหารงานบุคคลขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ เนื่องจาก ก.พ.อ. ได้รับทราบการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม