ติดต่อเรา

  • กองบริหารงานบุคคล
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ชั้นที่ 2 อาคารอาคารทีปวิชญ์ เลขที่ 156 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
  • โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5526-7093
  • อีเมล : personalpsru@gmail.com