งานบริหารทั่วไป

นางนิตยา กะหมาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้างาน)

นางสาวชลธิชา จงวรรธนะศิลป์

บุคลากรชำนาญการ

นายณฐพัฒน์ มั่งชม

บุคลากรปฏิบัติการ

โทรศัพท์สายใน : 9219, 9220