งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง

นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล

บุคลากรชำนาญการ(หัวหน้างาน)

นายพยงค์ ชัยปาละ

บุคลากรปฏิบัติการ

นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วดิษฐ์

บุคลากรปฏิบัติการ

นายสาริศ เสาร์อินทร์

บุคลากรปฏิบัติการ

โทรศัพท์สายใน : 9218, 9223