นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล

นิติกรชำนาญการ(หัวหน้างาน)

นางสาวสุวรรณา สังข์พานิช

นิติกรชำนาญการ

นางสาวอัจจิมา มาตราเงิน

นิติกรชำนาญการ

นางกฤษณา จันทร์พวง

นิติกรปฏิการ

โทรศัพท์ (สายใน) 9225, 9226