โครงสร้างกองบริหารงานบุคคล

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานภายในกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงสร้างอัตรากำลัง/ตำแหน่งใน กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองบริหารงานบุคคลมีจำนวนอัตรา ดังนี้
1. ผู้อำนวยการ 1 อัตราบุคลากร (พม. = 1 อัตรา มนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล)
2. งานบริหารทั่วไป 3 อัตราเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พม. = 2 อัตรา นิตยา กะหมาย, ชลธิชา คล้ายสอน) , (พม.รายได้ = 1 อัตรา ณฐพัฒน์ มั่งชม)
3. งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน 4 อัตราบุคลากร (พม. = 2 อัตรา  อัมรินทร์ ศิริชัย , นาตยา หวาเกตุ) , (พร. = 2 อัตรา สุนันทา วัฒนกุลชัย , อวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล)
4. งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง 4 อัตราบุคลากร (พม. = 2 อัตรา ฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล , แก้วกาญจน์ แก้วดิษฐ์) , (พร. = 2 อัตรา พยงค์ ชัยปาละ, สาริศ เสาร์อินทร์)
5. งานวินัยและนิติการ 4 อัตรานิติกร (พม. = 4 อัตรา มนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล , อัจจิมา มาตราเงิน , สุวรรณา สังข์พานิช , กฤษณา จันทร์พวง)