แบบฟอร์ม ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านฯ

 

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป)

1. เอกสารหมายเลข-2-ช่างไฟฟ้า

2. เอกสารหมายเลข-2-นักเอกสารสนเทศ
3. เอกสารหมายเลข-2-นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

4.เอกสารหมายเลข 2 นักตรวจสอบภายใน

5. เอกสารหมายเลข-2-นักประชาสัมพันธ์

6.เอกสารหมายเลข 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7. เอกสารหมายเลข-2-นักวิเทศสัมพันธ์
8. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการเกษตร
9. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการเงินและบัญชี
10. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการโภชนาการ
11. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
12. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการพัสดุ
13. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการศึกษา
14. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาการศึกษาพิเศษ
15. เอกสารหมายเลข-2-นักวิชาคอมพิวเตอร์-วิชาชีพเฉพาะ
16. เอกสารหมายเลข-2-นักวิทยาศาสตร์
17. เอกสารหมายเลข-2-นิติกร
18. เอกสารหมายเลข-2-บรรณารักษ์
19. เอกสารหมายเลข-2-บุคลากร
20. เอกสารหมายเลข-2-วิศวกรเครื่องกล-วิชาขีพเฉพาะ
21. เอกสารหมายเลข-2-วิศวกรโยธา-วิชาชีพเฉพาะ
22. เอกสารหมายเลข-2-สถาปนิก-วิชาชีพเฉพาะ
23. เอกสารหมายเลข-2-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24. เอกสารหมายเลข-2-ช่างเขียนแบบ
25. เอกสารหมายเลข-2-ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
บันทึกข้อความเสนอผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ-สำหรับตำแหน่งวิชาขีพเฉพาะ
บันทึกข้อความเสนอผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
ประกาศฯ-เรื่อง-โครงร่างการเขียนผลงานชำนาญการคู่มือปฏิบัติงานหลัก
หน้าปกเล่มผลงานสมรรถนะฯ


แบบฟอร์ม ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป)
1.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักเอกสารสนเทศ
3.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
4.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักตรวจสอบภายใน
5.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิเทศสัมพันธ์
7.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการเงินและบัญชี
8.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
9.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาชีพเฉพาะ
10.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการพัสดุ
11.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษา
12.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิชาการศึกษาพิเศษ
13.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นักวิทยาศาสตร์
14.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน นิติกร
15.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน บรรณารักษ์
16.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน บุคลากร
17.เอกสารหมายเลข 3 หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อความเสนอผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ หัวหน้างาน
หน้าปกเล่มผลงานประเมินเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน

 

แบบฟอร์ม ระดับชำนาญการ จากกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

เป็นกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานฯ โดยการประเมิน 2 องค์ประกอบ

ประกาศฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ หัวหน้างาน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป)
เอกสารหมายเลข-3-1-หัวหน้างานประเมิน-2-องค์ประกอบ
บันทึกข้อความเสนอผลงานขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการหัวหน้างาน-3-1