รายงานการดำเนินโครงการ

  1. รายงานการดำเนินการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหาวิทยาลัย
  2. รายงานตามนโยบาย No Gift Policy
  3. แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนนัลตามนโยบาย NO Gift Policy
  4. รายงานการแสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ แบบรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือน
  5. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy