สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 148(2/2566) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566