ลาศึกษาต่อ(ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบ)

ระเบียบ

1.ระเบียบสำนักนายก การลาศึกษา

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน

3. ระเบียบกองทุนพัฒนา

4.ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน (ข้าราชการ) 2559

ประกาศ

  1. ประกาศทุน 2564
  2. เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญา มรพส. พ.ศ. 2563
  3. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาบุคลากร 2559
  4. หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม-2552

หนังสือเวียน

  1. กค 0412.2-6053 เรื่อง ตอบข้อหารือการผ่อนชำระกรณีผิดสัญญารับทุน
  2. ถาม ตอบ หนังสือ ก.พ.
  3. นร 1003-ว2 เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยงานเพื่อชดใช้ทุนรัฐบาล ก.พ.
  4. นร 1004.2-90 เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์)
  5. นร 1103-120 เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนหน่วยงานเพื่อชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล
  6. ศธ 0509(3)-ว427 เรื่อง แนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา