งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน/การประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์ม/ข้าราชการ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ข้าราชการ

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง…(ฉบับ 2) 2560

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง…2558

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ…2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อ.-ผศ-รศ-ศ ..2559

ข้อบังคับฯ ข้าราชการ 2554

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของตำแหน่ง อ.-ผศ.-รศ.-ศ. 2558 และประกาศฯ ภาระงาน..59 พร้อมฉบับแก้ไข

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ…2553

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน..(ฉบับ 2) 2556

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน..(ฉบับ 3) 2557

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน..2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…ประเภทหัวหน้างาน..2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขการกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น…2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. (ฉบับที่ 2)2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯที่ได้รับอนุมัติลาไปศึกษา…2556

พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ…2535

พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ…ฉบับ 3 (2539)

พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ…ฉบับ 4 (2549)

พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ…ฉบับ 5 (2555)

ระเบียบกระทรวงการคลัง 2551

หนังสือ สกอ. ว1 เรื่ือง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน…2554

หนังสือ อว. ว1 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯเพิ่มเติม…2564


แบบฟอร์ม/พนักงานมหาวิทยาลัย

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อ.-ผศ-รศ-ศ ..2559

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของตำแหน่ง อ.-ผศ.-รศ.-ศ. 2558 และประกาศฯ ภาระงาน..59 พร้อมฉบับแก้ไข

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…ประเภทหัวหน้างาน..2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขการกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น…2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. (ฉบับที่ 2)2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติลาศึกษา…2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ (ใหม่)

สมรรถนะ 2561

หนังสือ อว. ว 1009 เรื่อง การซักซ้อมเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ


แบบฟอร์ม/พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อ.-ผศ-รศ-ศ ..2559

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของตำแหน่ง อ.-ผศ.-รศ.-ศ. 2558 และประกาศฯ ภาระงาน..59 พร้อมฉบับแก้ไข

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขแบบข้อตกลง และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน…ประเภทหัวหน้างาน..2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แก้ไขการกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น…2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. (ฉบับที่ 2)2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

สมรรถนะ 2561


แบบฟอร์ม/พนักงานราชการ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2554

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับ7) 2558

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. (ฉบับที่ 2)2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. 2564

หนังสือ กพ. ที่ นร 1008.5-15 เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ

หนังสือ คปร.ที่ นร 1008.5-17 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ลว 25 พค.58

หนังสือ คปร.ที่ นร 1008.5-26 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ ลว 26 สค 58


แบบฟอร์ม/ลูกจ้างประจำ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. (ฉบับที่ 2)2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.. 2564

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428-ว47 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428-ว90 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ…