งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน/เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แบบฟอร์ม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติในการเสนอขอแก้ไขราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา

การจัดทำแบบประวัติผู้ที่สมควรเสนอขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่ง ถอดยศ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2564