ภาระงานบุคลากร กองบริหารงานบุคคล

นายมนต์นิรันดร์  ประสิทธิผล หัวหน้างานวินัยและนิติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
                  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ตามประกาศ กพอ. ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง และงานวินัยและนิติการ  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ ตรวจสอบงานก่อนนำเสนอรองอธิการบดีและอธิการบดี และยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

 1.  การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบและการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
 2.  การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาบุคลากรตามแผน พัฒนาฯ ของมหาวิทยาลัย
 3.  การดำเนินงานวิเคราะห์และตีความปัญหาข้อกฎหมาย และข้อขัดข้องของข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศและคำสั่ง 
 4.  การดำเนินงานให้คำปรึกษา/เสนอแนะด้านกฎหมาย 
 5.  การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และตัวชี้วัดอื่นของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
 
นางนิตยา  กะหมาย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ (งานบริหารทั่วไป) หัวหน้างานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
 1.  การมอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2.  การดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ
 3.  การจัดทำทะเบียนคุมสถิติการลา ตรวจสอบ ลงทะเบียนรับ และสืบค้นข้อมูลวันลาทุกประเภทของสำนักงานอธิการบดี และประสานรวบรวมข้อมูลวันลาจากคณะ สำนัก สถาบัน
 4. การตรวจสอบใบลงเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล
 5. การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการจัดซื้อ/จ้าง พัสดุ และครุภัณฑ์ ของกองบริหารงานบุคคล ด้วยระบบ GFMIS และระบบ e-GP
 6. การจัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ในระบบ IMIS และรายงานต่อมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ
 7. การรายงานผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท) ในระบบ e-GP
 8. การดำเนินการเบิกค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล
 9. การจัดส่งสำเนาใบลา สำเนาเอกสารต่าง ๆ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 10. การดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการของกองบริหารงานบุคคล ดังนี้ 1)จัดทำคำของบประมาณ และ 2)จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ
 11. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
นางสาวชลธิชา จงวรรธนะศิลป์ ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ (งานบริหารทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
 1. การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 2. การดำเนินการจัดโครงการในและนอกแผนปฏิบัติการพร้อมทำแบบรูปเล่มสรุปผลโครงการ 
 3. การดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
 4. การดำเนินการประเมินผลระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
 5. การดำเนินการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
 6. การดำเนินการจัดทำการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 7. การดำเนินการรายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในตัวชี้วัดต่าง ๆ
 8. การปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และการประเมินต่าง ๆ
 9. การดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
 10. การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการรายไตรมาสของกองบริหารงานบุคคล
 11. การจัดทำรายงานประจำปีของกองบริหารงานบุคคล
 12. การจัดทำการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล
 13. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 14. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกองบริหารงานบุคคล   
 15. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
นายณฐพัฒน์  มั่งชม ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ (งานบริหารทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
 1. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
 2. การดำเนินการกำกับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรพร้อมนำผลรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 3. การจัดทำข่าวของกองบริหารงานบุคคลและเผยแพร่
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับระบบหนังสือรับรองใน imis (อัพเงิน กศ.ป.ป.)
 5. การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ (ธ.กรุงไทย/ธอส./ธ.ออมสิน/ธ.ทหารไทยธนชาต/อื่นๆ)
 6. การดำเนินการเกี่ยวกับเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
 7. การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
 8. การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น        
 9. การดำเนินการเกี่ยวกับงาน ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์)
 10. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 11. การดำเนินการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 12. การดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานอธิการบดี
 13. ดำเนินการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง App Line Official Account
 14. การดำเนินการรายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในตัวชี้วัดต่างๆ  
 15. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกองบริหารงานบุคคล
 16. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                         
 
นางอัมรินทร์ ศิริชัย ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ (งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน) หัวหน้างานอัตรากำลังและค่าตอบแทน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
 1. การมอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2. การดำเนินการเกี่ยวกับการลงแฟ้มประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 
 3. การดำเนินการเบิกบำเหน็จบำนาญ/บำเหน็จดำรงชีพให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
 4. การดำเนินการเบิกบำเหน็จตกทอดให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
 5. การดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ D-pension ของกรมบัญชีกลาง
 6. การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 7. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
นางสาวนาตยา  หวาเกตุ ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ (งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
 1. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 2.  การดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ไปยัง อว.) ที่จบจากสถานศึกษาต่างประเทศ  
 3. การต่ออายุราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 4. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอน/ลาออก/ช่วยราชการ การกลับเข้ารับราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 5. การวิเคราะห์ค่างาน (KPI) รายตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 6. การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
 7. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ  
 8. การจัดทำทะเบียนคุมเงินเดือนแต่ละประเภท
 9. การดำเนินการตรวจสอบวุฒิบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน (ไปยังสถานศึกษาที่จบจริง)   
 10. การตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือของบุคลากรที่บรรจุใหม่
 11. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 12. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
นางสุนันทา วัฒนกุลชัย ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ (งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
 1. การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ประวัติข้าราชการ/พนักงานลงในฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์
 2. การจัดทำทะเบียนคุม เก็บข้อมูล สถิติ ตรวจสอบและให้ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      
 3. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอัตราว่างของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
 4. การจัดทำกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง 4 ปีต่อครั้ง
 5. การจัดทำคำสั่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน (ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 122(8/2563) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563)      
 6. การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนระยะเวลาการจ้างของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 7. การดำเนินการปรับวุฒิ และเพิ่มวุฒิการศึกษาของบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 8. การวิเคราะห์ภาระงานรายตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 9. การจัดทำข้อมูลอัตรากำลังเพื่อให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ       
 10. การนำข้อมูลบุคลากรลงระบบข้อมูล IMIS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 11. การดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลระบบสรุปอัตรากำลังของ อว.ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
 12. การดำเนินการเกี่ยวกับอัตรากำลังนักเรียนทุน
 13. การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่ง และย้ายหน่วยงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 14. การดำเนินการทำข้อตกลงข้อมูลการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
 15. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 16. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
ว่าที่ ร.ต. อวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล  ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ  (งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
 1. การดำเนินการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ และจัดทำทะเบียนคุม การขึ้นบัญชีสำรอง และสถิติการสรรหา การดำเนินการรับรายงานตัว และส่งตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงานใหม่ และจัดทำเอกสารประวัติผู้บรรจุใหม่ ของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ  
 2. การสรรหาการรับโอน/ย้ายข้าราชการ การประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 3. การดำเนินการบรรจุ และแต่งตั้ง/โอนย้าย คำสั่งจ้างระหว่างช่วงปีงบประมาณ จัดทำทะเบียนคุม คำสั่ง ของบุคลากร สายสนับสนุน และสายวิชาการ ประกาศ บันทึก หนังสือภายนอก – ภายใน   
 4. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และทะเบียนคุม
 5. การดำเนินการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ/การจ้างพนักงานสายบริหาร/การรับเข้าทำงานคนพิการ การจ้างที่ปรึกษาอธิการบดี
 6. การกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก.พ. และรายงานข้อมูลประจำปีของพนักงานราชการ ไปยังสำนักงาน ก.พ.
 7. การดำเนินการพ้นจากงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน (การเลิกจ้างการลาออกจากราชการ)
 8. การดำเนินการการเบิกจ่ายค่าใบประกอบวิชาชีพ และค่าประสบการณ์ทำงาน ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และการตรวจสอบ
 9. การดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลกำกับ ระบบรับสมัครงานออนไลน์
 10. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 11. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ  (งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง)  หัวหน้างานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
 1. การมอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2. ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 3. ดำเนินการประเมินผลการสอน/ประเมินผลการสอนล่วงหน้า
 4. ประสานงานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ, คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 5. กรอกข้อมูลในฐานข้อมูลทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
 6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และคำสั่งจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 7. ดำเนินการจัดทำคำขออนุมัติทะเบียนตำแหน่งทางวิชาการ
 8. การจัดทำสมรรถนะรายตำแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และการกำหนดค่าความคาดหวังของสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องการ
 9. ตรวจสอบการออกหนังสือราชการของบุคลากรในงานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง
 10. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 11. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 12. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วดิษฐ์ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ (งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
 1. การดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร สายสนับสนุน ได้แก่ ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
  1. ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า)
  2. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางและกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ)
 2. การดำเนินการพิจารณาขอปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ
 3. การจัดทำคำสั่งตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ ได้แก่ ตำแหน่งรองคณบดี, รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน, ประธานหลักสูตรสาขาวิชาและคณะกรรมการประจำคณะ/สำนัก
 4. การจัดทำทะเบียนตำแหน่งและทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดส่งไปยังกรมบัญชีกลางและกระทรวงอุดมศึกษาฯ
 5. การจัดทำทะเบียนตำแหน่งและทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระจากงบประมาณแผ่นดิน (ตำแหน่งที่ผ่านการประเมินอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งใหม่เท่านั้น) เพื่อจัดส่งไปยังกรมบัญชีกลางและกระทรวงอุดมศึกษาฯ
 6. การจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อจัดส่งไปยังกรมบัญชีกลางและกระทรวงอุดมศึกษาฯ
 7. การอัพเดทข้อมูลของผู้ขอกำหนดตำแหน่งเพื่อตรวจสอบสถานะการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในระบบ IMIS
 8. การจัดการประชุม/จัดทำรูปเล่ม/รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน (การประเมินผลงาน)
 9. การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานฯ และทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
 10. การให้คำปรึกษาและแนะนำการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน
 11. การจัดเตรียมข้อมูลและคำนวณงบประมาณของผู้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุนเพื่อของบประมาณ
 12. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 13. การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 14. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายพยงค์ ชัยปาละ ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ (งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
11.1 การดำเนินการเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
          11.2 การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
          11.3 การจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
          11.4 การจัดทำรูปเล่มการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
          11.5 การจัดรูปเล่มการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
          11.6 การอัพเดตข้อมูลผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการประเมินผลการสอนล่วงหน้าในระบบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (IMIS)
          11.7 การตรวจสอบเอกสารการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ
          11.8 การจัดทำคำขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ/รายงานการเดินทาง/ ค่าตอบแทนการประชุม
          11.9 การจัดทำบัญชีคุมค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ
          11.10 การจัดเตรียมข้อมูลและคำนวณเงินของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการเพื่อของบประมาณ
          11.11 การให้คำปรึกษาและแนะนำการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
          11.12 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
          11.13 การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
          11.14 การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายสาริศ  เสาร์อินทร์  ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติการ (งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง) มีหน้าที่รับผิดชอบ   งานดังนี้
12.1 การดำเนินการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ          ครูเชี่ยวชาญและ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)  
          12.2 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.)
          12.3 การจัดทำสรุปมติเวียนและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.)         
          12.4 การจัดทำรูปเล่มการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ   พิบูลสงคราม (ก.บ.ม.)  
          12.5 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
          12.6 การประเมินค่างานบุคลากร สายสนับสนุน
          12.7 การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯและทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
          12.8 การให้คำปรึกษาและแนะนำการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          12.9 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
          12.10 การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
          12.11 การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสุวรรณา  สังข์พานิช  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ  (งานวินัยและนิติการ)  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
13.1    การดำเนินการทางวินัยของบุคลากร
13.2   การดำเนินการเกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียนจากสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท.
          13.3   การดำเนินการทางแพ่ง
          13.4   การดำเนินการทางละเมิด
          13.5  การดำเนินงานการบังคับคดี
          13.6   การดำเนินงานวินัยของนักศึกษา
          13.7  การดำเนินการทางจรรยาบรรณ
          13.8   การดำเนินงานการดำเนินคดีทางศาล
          13.9   การดำเนินงานร่างและตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำร้อง
          13.1­0 การดำเนินงานให้คำปรึกษา/เสนอแนะด้านกฎหมาย
          13.11 การดำเนินงานวิเคราะห์และตีความปัญหาข้อกฎหมาย และข้อขัดข้องของข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่ง
          13.12  การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและตัวชี้วัดอื่นของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
          13.13 การดำเนินงานให้คำปรึกษา/เสนอแนะด้านกฎหมาย
          13.14  การจัดทำระบบกฎหมายจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายรายงานประจำปี
          13.15 การจัดทำสำเนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของงานวินัยและนิติการ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          13.16 การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวอัจจิมา  มาตราเงิน  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ  (งานวินัยและนิติการ)  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
14.1  การดำเนินงานพิจารณาการอุทธรณ์  และเรื่องราวร้องทุกข์ การจัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์  และเรื่องราวร้องทุกข์ และสรรหาคณะกรรมการอุทธรณ์  และเรื่องราวร้องทุกข์
          14.2  การดำเนินการเกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียนจาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
          14.3  การดำเนินการกำกับดูแลผู้ลาศึกษาและผู้รับทุนต่างๆ
          14.4 การดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา/ฝึกอบรม/วิจัย ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ   ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
          14.5 การดำเนินการเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้รับทุนบุคคลภายนอก
          14.6 การดำเนินงานติดตาม เร่งรัด ผู้กระทำผิดสัญญาให้ชดใช้เงินตามสัญญาทุนและสัญญา        ลาศึกษา
          14.7 การดำเนินการเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาบุคลากร
          14.8 การดำเนินงานร่างและตรวจร่างนิติกรรม สัญญา และบันทึกข้อตกลง
          14.9 การดำเนินงานให้คำปรึกษา/เสนอแนะด้านกฎหมาย
          14.10 การดำเนินงานวิเคราะห์และตีความปัญหาข้อกฎหมาย และข้อขัดข้องของข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่ง
          14.11  การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและตัวชี้วัดอื่นของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
          14.12  การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
นางกฤษณา  จันทร์พวง  ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ (งานวินัยและนิติการ)  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
15.1 การดำเนินงานสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริง
          15.2 การดำเนินการเกี่ยวกับกรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป
          15.3 การดำเนินงานให้คำปรึกษา/เสนอแนะด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
          15.4 การดำเนินการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานสายบริหาร และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
          15.5 การดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
          15.6 การดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและการศึกษาจรรยาบรรณและจริยธรรมของบุคลากร
          15.7 การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
          15.8 การดำเนินงานจัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ ยกร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ
          15.9 การดำเนินการสรรหากรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก        
          15.10 การดำเนินงานให้คำปรึกษา/เสนอแนะด้านกฎหมาย
          15.11 การดำเนินงานวิเคราะห์และตีความปัญหาข้อกฎหมาย และข้อขัดข้องของข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่ง
          15.12 การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและตัวชี้วัดอื่นของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
          15.13 การจัดส่งสำเนาคำสั่ง สำเนาหนังสือต่าง ๆ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          15.14 การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย